top of page

หากผ่านมาผู้ใช้ลิฟท์มักจะไม่มีทางเลือกในการใช้บริการดูแลซ่อมบำรุงลิฟท์หากซื้อลิฟท์เทรนด์ใดจำเป็นต้องใช้บริการหลังการขายจาก บริษัท นั้น ๆ ให้การบริการซ่อมบำรุงลิฟท์

 

ทาง บริษัท ข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ดีงามได้ถือกำเนิด SMARTLIFTS ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลรักษาลิฟท์อิสระ

จาก บริษัท ของทีมงานที่สั่งสมเวลานานกว่า 10 ปีในแต่ละฝ่ายทำให้ SMARTLIFT มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลิฟท์อำนวยนนำในประเทศเช่น Schindler, Hitachi, Miisubishi, Otis ทาง บริษัท ได้งานบริการโดยใช้หลัก ของ TQM เพื่อเป็นการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องสั้น ๆ ช่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาและรักษาพยาบาล

 

ทาง SMARTLIFT ได้ข้อปฏิบัติในเรื่องราคาอะไหล่ลิฟท์ที่สูงจาก บริษัท ลิฟท์ยี่ห้อนั้นทาง บริษัท ฯ ได้จัดหาอะไหล่จากแหล่งผลิตคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในราคาถูกมาบริการกับลูกค้าทางนี้ทาง บริษัท ยังมีสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ไว้บริการได้ทันทีที่ลิฟท์เกิดขัดข้อง

 

ทาง บริษัท ฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในด้านการทำความสะอาดข้อมูลประวัติลิฟท์ข้อมูลด้านนอกอัตราลิฟท์เสียรวมได้ทั้งหมดมีการวิเคราะห์สภาพและสาเหตุการเสียของลิฟท์เพื่อช่วย ในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์

บริการลิฟต์และการบำรุงรักษา

bottom of page